:: บุคลากร ::
หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.นายชลิต เกตุแสงสาธารณสุขอำเภอ
...
2.นายสานิต คงทองนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
...
3.ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตานวก.สาธารณสุขชำนาญการ
...
4.นายสุกนต์ธี สงเดชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
...
5.นายชิต คงมากจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
...
6.นายจักรพันธ์ คงสุขนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
...
7.นส.สุชาวดี เกื้อสุขเจ้าพนักงานธุรการ
...

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.น.ส.นันทา ด้วงวงศ์ผอ.รพ.สต.บ้านลำใน
...
2.นางจิรายุ หนูอักษรจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
...
3.นางจิรนันท์ ชมเชยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
...
4.นส.นันท์นภัส บุตรทองเจ้าพนักงานธุรการ
...

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัน

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.นส.อารีย์ หนูกาฬรก.ผอ.รพ.สต.บ้านขัน
...
2.นางจรัส ชูแสงนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
...
3.นางอนุษรา ชูหว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
4.นายเจษฎาพร พลสิงห์จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
...
5.นส. ปียะนุช รักจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ
...

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโล๊ะขนุน

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.นายทวี ชูศรีเพชรผอ.รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
...
2.นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
3.น.ส. ปวรรษา พรหมสังคหะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
4.นส.จิตรวรรณ แดงสกุลนวก.สาธารณสุข
...
5.น.ส.กันติมา ขวัญเพชรจนท.บันทึกข้อมูล
...

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำกะ

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.นางนัยวนา สงเล็กผอ.รพ.สต.บ้านลำกะ
...
2.นางละออง คงแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
...
3.นางรัชนี ปราบปัญจะจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
...
4.นางสุมาลี ไข่แก้วจพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
...
5.นส.อรวรรณ เดชแก้วเจ้าพนักงานธุรการ
...
6.นางกัลยุบล ชูอินทร์ผู้ช่วยเหลือคนไข้
...
7.นายศุภชัย หนูทองนวก.สาธารณสุข (แผนไทย)
...

หน่วยงาน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำสินธุ์

ลำดับ
ชื่อ-นามสุกล
ตำแหน่ง
รูปภาพ
1.นางผาสุข ผอมสวัสดิ์ผอ.รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
...
2.นายพิเชษฐ์ เขียดนิลจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
...
3.นางอำภร รอดบัวทองจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
...
4.นส.ชนวรรณ อินทฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
...
5.นายเทิดศักดิ์ ขันติปันดีผู้ช่วยเหลือคนไข้
...
6.นส.อาลิษา อุตะปะละเจ้าพนักงานธุรการ
...
7.นส.ชุติมา ซังทราสิตนวก.สาธารณสุข (ทันตฯ)
...


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนรินทร์ จังหวัดพัทลุง